REGULAMIN - trasy ULTRA, TRAIL i SPRINT

JURAJSKI FESTIWAL BIEGOWY to zawody rozgrywane w biegu górskim i terenowym. Łączą w sobie widowiskowość, wszechstronność i sportową rywalizację. To nie tylko wyzwanie dla doświadczonych biegaczy, którzy chcą się zmierzyć z wymagającymi trasami, lecz także przygoda dla amatorów, rodzin oraz wszystkich miłośników sportu i rekreacji.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE
1. Cele
• Popularyzacja biegania i zdrowego trybu życia.
• Wyłonienie najlepszych zawodników w kolejnych sezonach.
• Łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką.
• Promowanie atrakcji i walorów turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
• Propagowanie ciekawych miejsc do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

II. ORGANIZATOR
1. Organizator
FUNDACJA FAMILY CHALLENGE
ul. Jowisza 37C, 83-010 Straszyn
www.familychallenge.pl

2. Partner strategiczny
Agencja SPORT EVENT
www.sportevent.pl

3. Strona internetowa
Oficjalną stroną internetową zawodów jest strona:
www.jurajskifestiwalbiegowy.pl

4. Kontakt
W sprawach związanych ze startem w zawodach można pisać na adres:
e-mail: info@www.jurajskifestiwalbiegowy.pl

III. PATRONI HONOROWI
Patronat honorowy objęli:
• Pan generał Roman Polko
• Pan Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego
• Pan Gabriel Dors, Starosta Zawierciański
• Pan Krzysztof Smela, Starosta Częstochowski

IV. TERMIN I CENTRUM ZAWODÓW
1. Termin
20–22 września 2019 r.

2. Centrum zawodów
Zajazd Jurajski w Podlesicach (www.zajazdjurajski.pl)

V. TRASY I DYSTANSE
1. Rodzaje biegów
JURAJSKI FESTIWAL BIEGOWY to 8 biegów:
JURA ULTRA 200
JURA ULTRA 100
JURA TRAIL 50
JURA TRAIL 25
JURA TRAIL 10
SPRINT NA GÓRĘ
BIEG RODZINNY
BIEG DLA DZIECI

2. Biegi: ULTRA, TRAIL i SPRINT
a) Podstawowe parametry tras (dystans jest przybliżony):

JURA ULTRA 200 - dystans: 200 km, limit czasu: 45 godz., limit uczestników: 100 osób
JURA ULTRA 100 - dystans: 100 km, limit czasu: 30 godz., limit uczestników: 200 osób
JURA TRAIL 50 - dystans: 50 km, limit czasu: 8 godz., limit uczestników: 300 osób
JURA TRAIL 25 - dystans: 25 km, limit czasu: 5 godz., limit uczestników: 300 osób
JURA TRAIL 10 - dystans: 10 km, limit czasu: 2,5 godz., limit uczestników: 500 osób
SPRINT NA GÓRĘ - dystans: 1 km, limit czasu: 20 min, limit uczestników: 300 osób

b) Szczegółowe informacje o trasach, w tym lokalizacja poszczególnych startów i met, punkty odżywcze oraz profile tras - na podstronach poszczególnych tras.

3. Biegi: RODZINNY i DLA DZIECI
Szczegółowe informacje o tych biegach w osobnym regulaminie.

VI. PROGRAM ZAWODÓW

Piątek, 20 września 2019 r.
Biuro Zawodów
12.00–22.00 - rejestracja zawodników
trasa JURA ULTRA 200
16.00 - zakończenie rejestracji zawodników
17.00 - start

Sobota, 21 września 2019 r.
Biuro Zawodów
06.00–22.00 - rejestracja zawodników
trasa JURA ULTRA 100
07.00 - zakończenie rejestracji zawodników
08.00 - start
trasa JURA TRAIL 50
10.00 - zakończenie rejestracji zawodników
11.00 - start
19.00 - zamknięcie trasy
trasa JURA TRAIL 25
10.00 - zakończenie rejestracji zawodników
11.00 - start
16.00 - zamknięcie trasy
trasa SPRINT NA GÓRĘ
20.00 - zakończenie rejestracji zawodników
21.00–23.00 - start interwałowy
23.30 - zamknięcie trasy
Imprezy towarzyszące
10.00–18.00 - EXPO
10.00–18.00 - gry i zabawy dla dzieci i rodzin

Niedziela, 22 września 2019 r.
Biuro Zawodów
08.00–13.00 - rejestracja zawodników
trasa JURA TRAIL 10
10.00 - zakończenie rejestracji zawodników
11.00 - start
13.30 - zamknięcie trasy
trasa BIEG DLA DZIECI
11.00 - zakończenie rejestracji zawodników
12.00 - start
12.30 - zamknięcie trasy
trasa BIEG RODZINNY
12.00 - zakończenie rejestracji zawodników
13.00 - start
13.30 - zamknięcie trasy
trasa JURA ULTRA 200
14.00 - zamknięcie trasy
trasa JURA ULTRA 100
14.00 - zamknięcie trasy
dekoracja zwycięzców wszystkich tras
14.00–15.30 - ceremonia dekoracji zwycięzców
Imprezy towarzyszące
10.00–14.00 - EXPO
10.00–14.00 - gry i zabawy dla dzieci i rodzin

Szczegółowe programy dla biegów - na podstronach poszczególnych tras.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Informacje ogólne
a) Zawody odbywają się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Teren ten jest bardzo urozmaicony (różne rodzaje nawierzchni, rzeźby terenu), a trasy przebiegają obok skał i formacji skalnych lub przez nie.
b) Każdy uczestnik, dokonując wyboru trasy, powinien ocenić swoje doświadczenie, możliwości fizyczne i kondycję.
c) Zawodnicy, którzy zdecydują się na start na trasach JURA ULTRA 200 oraz JURA ULTRA 100, muszą mieć świadomość czekającego ich wysiłku i zmęczenia podczas biegu non stop, w dzień i w nocy, oraz poziomu trudności tego biegu, długości dystansu i zmiennej pogody.

2. Wiek uczestników
a) Udział w zawodach może wziąć każdy, kto:
• ukończył 18 lat (najpóźniej w dniu startu) – dotyczy tras JURA ULTRA 200, JURA ULTRA 100, JURA TRAIL 50, JURA TRAIL 25,
• ukończył 16 lat (najpóźniej w dniu startu) – dotyczy tras JURA TRAIL 10, SPRINT NA GÓRĘ.
b) Osoby poniżej 18. roku życia mogą brać udział w zawodach za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
c) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców
lub prawnych opiekunów).

3. Start w zawodach
a) Uczestnikiem zwodów może być osoba, która spełni wszystkie poniższe warunki:
• wypełni formularz zgłoszeniowy (online) lub też dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów (podczas rejestracji przed startem),
• dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem,
• złoży czytelne podpisy na wszystkich oświadczeniach w Biurze Zawodów, przed startem w zawodach.

4. Limit uczestników
a) Organizator może wprowadzać limit uczestników na poszczególne trasy.
b) W miarę możliwości Organizator może zwiększyć liczbę uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej zawodów.
c) Organizator może dopuścić do startu (poza limitem zgłoszeń) dodatkową liczbę zawodników, m.in. przedstawicieli partnerów, patronów, sponsorów.

VIII. ZGŁOSZENIA
1. Rejestracja startowa
a) Rejestracji udziału w zawodach można dokonać poprzez formularz online umieszczony na stronie internetowej zawodów lub bezpośrednio na imprezie w Biurze Zawodów.
b) Potwierdzeniem prawidłowego zgłoszenia (rejestracja i dokonanie opłaty startowej) jest pojawienie się numeru startowego na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów (lub przy zgłoszeniu bezpośrednio na zawodach).
c) Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu startujących na poszczególnych trasach (limit dotyczy wyłącznie prawidłowych zgłoszeń).
d) Osoby, które dokonały tylko częściowego zgłoszenia (np. tylko wypełniły formularz lub tylko dokonały opłaty startowej), nie są uczestnikami zawodów i będą się znajdować na liście rezerwowych.

2. Opłaty startowe
a) Wysokość opłat startowych na poszczególne biegi wynosi:
(do 31.05.2019 / od 01.06.2019 do 30.06.2019 / od 01.07.2019 do 31.08.2019 / po 01.09.2019)

JURA ULTRA 200 - 299 zł / 329 zł / 359 zł / 399 zł
JURA ULTRA 100 - 199 zł / 229 zł / 259 zł / 299 zł
JURA TRAIL 50 - 129 zł / 149 zł / 169 zł / 199 zł
JURA TRAIL 25 - 89 zł / 109 zł / 129 zł / 149 zł
JURA TRAIL 10 - 59 zł / 69 zł / 79 zł / 89 zł
SPRINT NA GÓRĘ - 29 zł / 39 zł / 49 zł / 59 zł

b) Opłata startowa może być dokonywana w formie płatności online oraz wpłat wyłącznie gotówkowych w Biurze Zawodów.
c) W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy podczas rejestracji w Biurze Zawodów.

3. Rabaty
a) Zawodnicy mogą skorzystać ze zniżek w opłatach startowych w wysokości 20% na trasę JURA TRAIL 10 oraz SPRINT NA GÓRĘ, jeśli:
• rejestrując się na trasę JURA TRAIL 10 oraz/lub na trasę SPRINT NA GÓRĘ, dokonali wcześniej prawidłowego zgłoszenia na jedną z tras: JURA ULTRA 200, JURA ULTRA 100, JURA TRAIL 50, JURA TRAIL 25,
• rejestrując się na trasę SPRINT NA GÓRĘ, dokonali wcześniej prawidłowego zgłoszenia na trasę JURA TRAIL 10.
b) Rabaty naliczane będą od wysokości opłaty startowej dla danego terminu zgłoszenia.
c) Zniżki nie łączą się z innymi rabatami.

4. Potwierdzenie startu w Biurze Zawodów
a) Każdy uczestnik po przybyciu na zawody musi zgłosić się osobiście do Biura Zawodów celem weryfikacji i dokonać potwierdzenia startu oraz odebrać pakiet startowy.
b) Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy muszą mieć dokument tożsamości ze zdjęciem, który należy okazać na prośbę Organizatora.
c) Podczas potwierdzania startu w Biurze Zawodów każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania wszystkich oświadczeń przed startem w zawodach, w tym oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika, świadomości startu w imprezie wytrzymałościowej oraz znajomości warunków udziału w zawodach. Brak jakiegokolwiek podpisu skutkuje niedopuszczeniem do startu z winy zawodnika.

5. Zmiana wybranej trasy
a) Zawodnik po prawidłowym zgłoszeniu może zmienić trasę, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2019 r.
b) Zamiar zmiany trasy należy zgłosić e-mailem do Organizatora. Organizator, o ile zamiana trasy będzie możliwa, pozytywnie odpowie uczestnikowi.
c) W przypadku zmiany trasy na krótszą uczestnikowi nie będzie zwrócona różnica w opłacie startowej. Natomiast w przypadku zmiany trasy na dłuższą zawodnik zobowiązany jest do uregulowania różnicy w wysokości opłaty startowej do kwoty zgodnej z datą pierwszej wpłaty (bez możliwości przenoszenia różnicy z innych opłat, np. zakupów gadżetów).

6. Rezygnacja ze startu
a) Zawodnik może zrezygnować ze startu przed zawodami. Zamiar rezygnacji należy zgłosić e-mailem do Organizatora.
b) Jeśli rezygnacja nastąpi do dnia 31 sierpnia 2019 r., to uczestnik może:
• otrzymać zwrot wniesionej opłaty startowej (zostanie potrącona opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł od osoby) lub
• przenieść opłatę startową na innego zawodnika (zostanie potrącona opłata manipulacyjna w wysokości 30 zł).
c) Jeśli rezygnacja nastąpi po dniu 31 sierpnia 2019 r., to wniesiona przez uczestnika opłata startowa nie podlega zwrotowi ani nie może być przeniesiona na inną osobę.

7. Koszulki i inne pamiątki
a) Zawodnicy mogą zamówić koszulki (dobrej jakości techniczne koszulki biegowe) oraz inne pamiątki związane z zawodami podczas rejestracji online lub później do 1 sierpnia 2019 r. Szczegółowe informacje o rozmiarach i cenach dostępne będą na stronie zawodów.
b) Opłaty za zamówienia nie łączą się z opłatami startowymi i nie ma możliwości ich wzajemnego przenoszenia.
c) W przypadku rezygnacji ze startu uczestnik może odebrać zamówienie w Biurze Zawodów (samodzielnie lub upoważniając inną osobę) albo może uzgodnić z Organizatorem wysyłkę zamówienia – koszt pakowania i wysyłki pokrywa zawodnik.

8. Informacje dodatkowe
a) Zgłoszenie lub wniesienie opłaty startowej po terminie 1 września 2019 r. nie gwarantuje zapewnienia wszystkich świadczeń.
b) Rachunki wystawiane będą wyłącznie tytułem opłaty startowej w zawodach, nie później niż 14 dni po zakończeniu zawodów i przesłane wyłącznie pocztą elektroniczną.
c) Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewów online. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data wpływu wpłaty na konto bankowe Organizatora.
d) Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły w nich udziału oraz w przypadku skrócenia, zmiany przebiegu trasy lub zawodów, a także odwołania trasy lub zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora.

IX. KLASYFIKACJA
1. Klasyfikacja
a) Na poszczególnych biegach prowadzona będzie ogólna klasyfikacja w kategoriach startowych:

- KOBIETY OPEN (WOMEN OPEN)
- MĘŻCZYŹNI OPEN (MEN OPEN)

b) Dodatkowo we wszystkich biegach prowadzone będą też klasyfikacje w kategoriach wiekowych (o kwalifikacji do kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia):

K20 - kobiety w wieku 16/18–29 lat
K30 - kobiety w wieku 30–39 lat
K40 - kobiety w wieku 40–49 lat
K50 - kobiety w wieku 50–59 lat
K60 - kobiety w wieku 60 i więcej

M20 - mężczyźni w wieku 16/18–29 lat
M30 - mężczyźni w wieku 30–39 lat
M40 - mężczyźni w wieku 40–49 lat
M50 - mężczyźni w wieku 50–59 lat
M60 - mężczyźni w wieku 60 i więcej

c) Zwycięzcami poszczególnych klasyfikacji zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę.
d) Sklasyfikowani we wszystkich kategoriach zostaną wszyscy zawodnicy, którzy pokonają całą trasę w określonym limicie czasu.

2. Zajęte miejsca
a) Jeśli na danej trasie więcej niż jeden uczestnik uzyska ten sam końcowy czas pokonania trasy, to o zajętym miejscu decyduje wiek uczestnika (starszy zajmuje wyższe miejsce), a przypadku tej samej daty urodzin – losowanie.
b) Zasady określone w pkt a) dotyczą wyłącznie uczestników sklasyfikowanych na miejscach 1–6 w każdej kategorii. W innych przypadkach liczone będą miejsca ex aequo.

3. Minimalna liczba zawodników
a) W przypadku gdy liczba zawodników w jakiejkolwiek kategorii wiekowej będzie mniejsza niż 10 osób, rywalizacji w tej kategorii wiekowej nie będzie prowadzona, a zawodnicy zostaną sklasyfikowani w niższej kategorii wiekowej.
b) Organizator może podjąć inne decyzje dotyczące odwołania rywalizacji w kategoriach wiekowych, o czym poinformuje zawodników przed startem.

X. NAGRODY I ŚWIADCZENIA
1. Świadczenia na poszczególnych biegach
W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:
• udział w zawodach na opłaconej trasie,
• pamiątkowy medal dla każdego, kto ukończył bieg,
• numer startowy,
• zabezpieczenie medyczne,
• napoje i posiłki na trasie (zgodnie z opisem danej trasy),
• upominki od sponsorów i partnerów (uzależnione od sponsorów i partnerów),
• statuetki i nagrody dla najlepszych (zgodnie z zestawieniem dla danej trasy).

2. Nagrody dla najlepszych zawodników w kategoriach OPEN
Dla najlepszych zawodników poszczególnych biegów w ogólnej klasyfikacji kobiet i mężczyzn (OPEN) przewidziane są nagrody:

a) trasa JURA ULTRA 200
• klasyfikacja MĘŻCZYŹNI OPEN
miejsce 1: statuetka + nagrody rzeczowe + nagroda finansowa 1000 zł
miejsca 2–3: statuetka + nagrody rzeczowe
• klasyfikacja KOBIETY OPEN
miejsce 1: statuetka + nagrody rzeczowe + nagroda finansowa 1000 zł
miejsca 2–3: statuetka + nagrody rzeczowe

b) trasa JURA ULTRA 100
• klasyfikacja MĘŻCZYŹNI OPEN
miejsca 1–3: statuetka + nagroda rzeczowa
• klasyfikacja KOBIETY OPEN
miejsca 1–3: statuetka + nagroda rzeczowa

c) trasy JURA TRAIL 50, JURA TRAIL 25, JURA TRAIL 10
• klasyfikacja MĘŻCZYŹNI OPEN
miejsca 1–3: statuetka + nagroda rzeczowa
• klasyfikacja KOBIETY OPEN
miejsca 1–3: statuetka + nagroda rzeczowa

d) trasa SPRINT NA GÓRĘ
• klasyfikacja MĘŻCZYŹNI OPEN
miejsca 1–3: statuetka + nagroda rzeczowa
• klasyfikacja KOBIETY OPEN
miejsca 1–3: statuetka + nagroda rzeczowa

Uwaga! Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1–3 w ogólnych klasyfikacjach kobiet i mężczyzn (OPEN), nie otrzymują nagród w klasyfikacjach poszczególnych kategorii wiekowych (przypadają one kolejnym zawodnikom)!

3. Nagrody w kategoriach wiekowych
Dla najlepszych zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych przewidziane są:
miejsce 1: statuetka + nagroda rzeczowa
miejsca 2–3: nagroda rzeczowa

4. Nagrody dodatkowe
a) Pierwszych 30 zawodników, którzy ukończą biegi JURA ULTRA 200 i JURA ULTRA 100, otrzyma pamiątkowe koszulki biegowe „finisher”. Pozostali zawodnicy, którzy ukończą biegi, mogą zakupić koszulki (szczegóły - na podstronach poszczególnych tras).
b) Ostatnie 2 osoby (ostania kobieta i ostatni mężczyzna), które ukończą biegi JURA ULTRA 200 i JURA ULTRA 100 przed upływem limitu czasu, otrzymają nagrodę niespodziankę za wytrwałość.
c) Podczas ceremonii zakończenia zawodów będzie można zdobyć dodatkowe nagrody i upominki.

5. Dodatkowe informacje
a) Nagrody i statuetki wręczane będą zawodnikom wyłącznie podczas ceremonii dekoracji zwycięzców. Zawodnik, który nie pojawi się na ceremonii dekoracji, traci prawo do przysługujących mu nagród, zachowując jednocześnie zajęte miejsce. Tylko w wyjątkowych przypadkach Organizator może podjąć decyzję o wręczeniu nagród zawodnikom nieobecnym na ceremonii dekoracji.
b) Wszelkie upominki i nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie ani nie będą zamieniane na ekwiwalent pieniężny.
c) Premie i nagrody finansowe zdobyte przez uczestników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe
w terminie do 2 tygodni od zakończeniu zawodów.
d) Zdobywcom nagród finansowych zostanie potrącony podatek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

XI. ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW
1. Rywalizacja
a) Wszyscy zawodnicy pokonują trasę samodzielnie, od startu do mety.
b) O zajętym miejscu decyduje czas przybycia zawodnika na metę – przy starcie masowym czas brutto, natomiast przy starcie interwałowym czas netto. Warunkiem klasyfikacji jest pokonanie całej trasy.
c) Na trasie będą się znajdowały punkty kontrolne pomiaru czasu oraz punkty sędziowskie bez pomiaru czasu. Obsługa punktów będzie zapisywała numery startowe zawodników.
d) Ominięcie punktu pomiaru czasu, punktu sędziowskiego lub pokonanie trasy inaczej niż w sposób ustalony przez Organizatora może skutkować nałożeniem kary czasowej lub dyskwalifikacją.

2. Długości tras i limity czasu
a) Dystanse poszczególnych biegów, ze względu na ukształtowanie terenu, mogą się różnić od planowanych.
b) Długość tras i limity czasu na poszczególnych edycjach określone są w dziale V.
c) Na pokonanie każdej trasy określony jest limit czasu. Zawodnicy, którzy nie dotrą do mety przed upływem limitu czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Nie zostaną też sklasyfikowani.
d) Jeśli na danej trasie obowiązują dodatkowe limity czasu na punktach na trasie, to zawodnicy, którzy nie dotrą do punktu przed upływem limitu czasu dla tego punktu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Nie zostaną też sklasyfikowani.
e) Limity czasu na punktach na trasie określone są dla czasu dotarcia do danego punktu. Czas pobytu na punkcie liczony jest do limitu następnego punktu.

3. Oznakowanie trasy
a) Trasy zawodów przebiegają głównie znakowanymi szlakami turystycznymi, drogami i ścieżkami leśnymi. Częściowo także drogami publicznymi.
b) Organizator zaleca uczestnikom, aby przed startem zapoznali się z mapą i opisem trasy, a na trasę zabrali ze sobą mapę dostępną w Biurze Zawodów i wgrali w swoje urządzenie ślad trasy (tracka).
c) Trasy będą oznakowane taśmą, znakami kierunkowymi i sprayem kredowym (uwaga! spray znika przy opadach deszczu). Symbole i sposób oznakowania trasy podane zostaną na stronie internetowej zawodów.
d) Niektóre miejsca na trasach (np. skrzyżowania szlaków, skręty szlaków, miejsca niebezpieczne) będą dodatkowo oznakowane.
e) W przypadku zgubienia się na trasie najlepszym rozwiązaniem jest cofnięcie się do ostatniego miejsca z widocznym oznakowaniem trasy i poszukanie oznaczeń.
f) W przypadku wątpliwości co do oznakowania trasy nie należy przewieszać i zmieniać oznaczeń! W takiej sytuacji należy skontaktować się z Organizatorem (numer kontaktowy podany będzie na numerze startowym).
g) Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się po trasach zawodów zgodnie z trasą określoną na mapie i informacjami podanymi na stronie zawodów oraz zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez sędziów, policję oraz osoby zabezpieczające trasę i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa.
h) Trasy zawodów przebiegające po drogach publicznych lub krzyżujące się z drogami publicznymi mogą być w miejscach szczególnie niebezpiecznych zabezpieczone przez policję oraz osoby zabezpieczające trasę.
i) Zawodnicy podczas biegu na drogach publicznych są tak samo traktowani jak uczestnicy ruchu drogowego i muszą się poruszać zgodnie z przepisami ruchu drogowego (chyba że oznakowanie trasy lub polecania policji oraz osoby zabezpieczające trasę nakazywać będą inny sposób poruszania się).
j) Zawodnicy podczas biegu muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów (np. z pól, bocznych dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań).
k) Na trasie, także w terenach leśnych, mogą poruszać się pojazdy Organizatora i pojazdy zabezpieczające przebieg zawodów.
l) Trasy zawodów nie są zamykane i mogą poruszać się po nich turyści i inne osoby.

4. Numery startowe
a) Podczas zawodów wszyscy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie przymocowanymi numerami startowymi. Opis sposobu i miejsca umieszczenia numerów startowych zamieszczony będzie na stronie internetowej zawodów.
b) Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie lub modyfikowanie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.
c) Zawodnik nie ma możliwości kontynuowania rywalizacji (pokonywania trasy) bez numeru startowego.

5. Pomiar czasu
a) Na wszystkich trasach zawodów prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu.
b) Każdy zawodnik podczas rejestracji w Biurze Zawodów otrzyma numer startowy z elektronicznym chipem.
c) W przypadku zgubienia, zniszczenia lub braku chipa na trasie zawodnik może nie zostać sklasyfikowany.
d) Poza metą w wybranych miejscach na trasie rozmieszczone mogą być punkty pomiaru czasu.

6. Start i meta
a) Lokalizacje startu i mety dla poszczególnych biegów - na podstronach poszczególnych tras.
b) Start większości biegów odbywa się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu i mety, o czym poinformuje uczestników najpóźniej przed startem.
c) W przypadku startu interwałowego uczestnicy stratować będą w określonych odstępach czasu, zgodnie z informacjami podanymi przez Organizatora.
d) W przypadku startu honorowego uczestnicy całą kolumną przemieszczają się wyznaczoną trasą do miejsca startu ostrego, gdzie na sygnał rozpoczyna się rywalizacja.
e) O ustawieniu zawodników w strefach startowych oznaczonych przez organizatora decyduje kolejność losowa (zawodnicy sami się ustawiają).

7. Punkty odżywcze, toalety
a) Na trasach zawodów będą znajdowały się punkty odżywcze (z napojami, z jedzeniem, z noclegiem). Ich liczba i lokalizacje dla poszczególnych biegów - na podstronach poszczególnych tras.
b) Napoje, jedzenie i noclegi na punktach przeznaczone są wyłącznie dla zawodników, a nie dla osób trzecich.
c) Na punktach z napojami uczestnicy muszą mieć własne kubki lub butelki, bidony itp. Tylko na trasach JURA TRAIL 10 oraz SPRINT NA GÓRĘ będą zapewnione kubeczki jednorazowe.
d) Na punktach zawodnicy będą mogli zostawiać swoje śmieci.
e) Na niektórych punktach odżywczych zawodnicy będą mogli skorzystać z odpoczynku w namiocie lub pomieszczeniu (Organizator zapewnia maty i koce). Liczba miejsc do odpoczynku będzie ograniczona, co oznacza, że w przypadku większej liczby chętnych do skorzystania z odpoczynku zawodnicy, którzy znajdują się w punkcie odżywczym najdłużej, muszą ustąpić miejsca oczekującym.
f) Toalety będą znajdowały się nieopodal startu oraz na trasie (korzystanie z nich na zasadach ogólnych określanych przez właściciela obiektu).

8. Wyposażenie obowiązkowe i zalecane
Wyposażenie obowiązkowe dotyczy każdego zawodnik na danej trasie.

a) trasy JURA ULTRA 200, JURA ULTRA 100
Wyposażenie obowiązkowe:
• numer startowy z chipem,
• mapa trasy (papierowa lub wgrana w telefon/GPS),
• telefon (aktywny przez cały czas trwania biegu),
• folia NRC,
• kubek/bidon na wodę,
• kurtka przeciwwietrzna,
• czapka lub chusta wielofunkcyjna,
• latarka (najlepiej czołówka).
Wyposażenie zalecane:
• plecak, nerka lub saszetka biegowa,
• pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 1 litra,
• gotówka w wysokości 30 zł,
• gwizdek,
• kijki trekkingowe,
• urządzenie z GPS wraz z wgraną trasą,
• polisa ubezpieczeniowa od NNW.

b) trasy JURA TRAIL 50, JURA TRAIL 25
Wyposażenie obowiązkowe:
• numer startowy z chipem,
• telefon (aktywny przez cały czas trwania biegu),
• kubek/bidon na wodę.
Wyposażenie zalecane:
• mapa trasy (papierowa lub wgrana w telefon/GPS),
• plecak, nerka lub saszetka biegowa,
• pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 1 litra,
• gwizdek,
• kurtka przeciwwietrzna,
• czapka lub chusta wielofunkcyjna.
• polisa ubezpieczeniowa od NNW.

c) trasa JURA TRAIL 10
Wyposażenie obowiązkowe:
• numer startowy z chipem.
Wyposażenie zalecane:
• mapa trasy (papierowa lub wgrana w telefon/GPS),
• telefon (aktywny przez cały czas trwania biegu),
• plecak, nerka lub saszetka biegowa,
• pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 0,5 litra,
• gwizdek,
• kurtka przeciwwietrzna,
• czapka lub chusta wielofunkcyjna.
• polisa ubezpieczeniowa od NNW.

d) trasa SPRINT NA GÓRĘ
Wyposażenie obowiązkowe:
• numer startowy z chipem.
Wyposażenie zalecane:
• telefon (aktywny przez cały czas trwania biegu),
• polisa ubezpieczeniowa od NNW.

9. Przepaki (depozyty)
a) Na trasach JURA ULTRA 200 i JURA ULTRA 100 Organizator przewiezie bagaże uczestników (depozyty/przepaki) na punkty zgodnie z zasadami:
• zawodnik musi spakować swój sprzęt wyłącznie do worków otrzymanych od Organizatora,
• worki na przepaki będą do odbiory w Biurze Zawodów podczas rejestracji,
• maksymalna liczba worków – 1 sztuka na osobę na jeden przepak,
• maksymalna waga depozytu – 5 kg na osobę na jeden przepak,
• depozyt należy oznaczyć znacznikami otrzymanymi od Organizatorów,
• depozyt należy dostarczyć do wyznaczonego miejsce zdawania wyposażenia w określonych w programie godzinach.
b) Szczegółowe informacje o liczbie punktów z przepakami, miejscach i godzinach zdawania oraz odbioru depozytów dla poszczególnych biegów - na podstronach poszczególnych tras.
c) Przekroczenie limitu wagi, sztuk depozytu lub czasu zdawania depozytu skutkować będzie odmową przyjęcia depozytu przez Organizatora, a tym samym transportu.
d) Depozyty na punktach i w bazie zawodów odbierać można wyłącznie po okazaniu numeru startowego.
e) W depozytach nie wolno umieszczać dokumentów, kosztowności oraz szklanych pojemników, puszek z napojami i innych rzeczy, które mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu.
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie depozytu.
g) Depozyty nieodebrane do końca zawodów zostaną zutylizowane (nie będą wysyłane).

10. Pomoc medyczna
a) Organizator zapewnia pomoc medyczną podczas zawodów.
b) Pomoc medyczna będzie dostępna na stałe w punktach oznaczonych na mapach tras. Dodatkowo po trasach poruszać się będą mobilne punkty medyczne (ratownicy), które dojeżdżać będą w razie potrzeby.
c) Wszystkie punkty kontrolne na trasach mają łączność telefoniczną z Biurem Zawodów i pomocą medyczną.
d) Numery alarmowe zawodów podane będą na stronie zawodów oraz na numerze startowym.
e) Zawodnicy mają obowiązek udzielania pomocy innym poszkodowanym i wezwania pomocy.
f) Nie należy zwlekać z wezwaniem pomocy, bowiem dotarcie służb ratunkowych, zwłaszcza w trudniejszym terenie, może być utrudnione i wydłużone.

11. Wycofanie się z trasy
a) W przypadku wycofania się uczestnika z pokonywania trasy musi on niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora (obsługę na punktach lub telefonicznie – numer podany będzie na numerze startowym).
b) Jeśli zawodnik nie poinformuje o wycofaniu się i zostanie podjęta przez Organizatora akcja poszukiwawcza, osoba ta zostanie obciążona wszelkimi kosztami związanymi z akcją.
c) Uczestnik, który wycofa się, nie będzie miał szansy powrotu na trasę (kontynuowania udziału w zawodach).
d) Jeśli zawodnik wycofa się z rywalizacji na punkcie odżywczym, może zostać odwieziony do bazy zawodów transportem organizatora (czas oczekiwania może być dość długi).
e) Jeśli zawodnik wycofa się z rywalizacji na trasie, po powiadomieniu Organizatora, może wrócić do bazy w dowolny sposób, także korzystając z pomocy osób trzecich. Jeśli Organizator będzie dysponował wolnym pojazdem, może zaoferować zawodnikowi transport.
f) Jeżeli powodem wycofania się zawodnika z rywalizacji będą uzasadnione względy medyczne, zostanie on przewieziony transportem Organizatora. Nieuzasadnione wezwanie pomocy medycznej skutkować będzie nałożeniem kary finansowej w wysokości 300 zł.

12. Wsparcie osób trzecich

a) Osoby trzecie nie mogą pomagać ani towarzyszyć zawodnikom podczas biegu.
b) Wsparcie osób trzecich (rodziny, przyjaciele, trenerzy itp.) dozwolone jest wyłącznie w punktach odżywczych.
c) Jakakolwiek pomoc techniczna lub medyczna osób trzecich, poza sytuacjami związanymi z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub życia uczestników, jest zabroniona.

13. Kary czasowe i dyskwalifikacja
a) Organizator zastrzega sobie prawo nałożenia na zawodnika kary czasowej, wycofania zawodnika z trasy lub zdyskwalifikowania w przypadku:
• skracania, ominięcia nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora,
• przekroczenia limitu czasu na punkcie lub dla danej trasy,
• niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego noszenia numeru startowego,
• przekazania swojego numeru startowego lub elektronicznego chipa innej osobie,
• nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu,
• korzystania ze wsparcia osób trzecich poza punktami odżywczymi,
• pokonywania trasy z osobami, które nie są zawodnikami na danej trasie
• kontynuowanie biegu po zakończonym limicie czasu,
• nieposiadania obowiązkowego wyposażenia,
• nieprzestrzegania zasad fair play oraz przepisów niniejszego regulaminu (w tym śmiecenia, używania transportu, dublerów, dopingu niedozwolonego wsparcia itd.),
• złamania zasad bezpieczeństwa, nieprzestrzegania do przepisów ruchu drogowego,
• stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi są ostateczne i nieodwołalne),
• niewykonywania poleceń służb porządkowych, sędziów i Organizatora.
b) Kara czasowa za brak jakiegokolwiek elementu z obowiązkowego wyposażenia wynosi 15 min za każdy element.
c) O wysokości pozostałych kar czasowych decyduje Sędzia Główny zawodów.
d) Kary czasowe doliczone będą do wyniku przebycia trasy (na mecie). Możliwe jest także, że zawodnik może zostać wstrzymany przez sędziego na trasie lub przed metą na czas równy nałożonej karze czasowej.
e) Kary czasów i dyskwalifikacja mogą być nałożone podczas rywalizacji, ale także po jej zakończeniu (także po opublikowaniu wyników), co może wpłynąć na ostateczną klasyfikację.

14. Protesty
a) Protesty dotyczące przebiegu zawodów można składać na ręce Sędziego Głównego najpóźniej do 2 godzin po zamknięciu mety danej trasy w formie pisemnej wraz z wadium w wysokości 200 zł.
b) W przypadku odrzucenia protestu wadium przepada na rzecz Organizatora.

15. Inne
a) Zawodnik, który zrezygnuje, zostanie wycofany lub zdyskwalifikowany, nie ma prawa powrotu na trasę (kontynuowania rywalizacji), także jeśli chciałby to zrobić w formule poza oficjalną klasyfikacją lub na tzw. własną odpowiedzialność.
b) Organizatorzy nie odpowiadają za zawodnika, który zrezygnował, został wycofany lub zdyskwalifikowany.
c) Zawodnik, który nie będzie podporządkowywał się poleceniom służb porządkowych, sędziów lub Organizatora, może otrzymać zakaz startu w innych organizowanych przez Organizatorach zawodach.

XII. BEZPIECZEŃSTWO
1. Informacje ogólne
a) Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za osoby trzecie oraz za zawodników, zwłaszcza tych, którzy łamią regulamin zawodów lub pokonują trasę w sposób i w miejscach innych niż określone przez Organizatora.
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wydarzenia, kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów (w tym za zmianę programu, a nawet odwołanie zawodów), zwłaszcza w przypadkach podjęcia przez Organizator działania lub zaniechania, którego powodem była dbałość o bezpieczeństwo uczestników zawodów, osób trzecich oraz przebiegu zawodów.
c) Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora.
d) Przed startem lub na stronie internetowej zawodów uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach na trasie.
e) Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Za osoby poniżej 18. roku życia taką zgodę podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
f) Uczestnicy zawodów nie będą objęci ubezpieczeniem od NNW. Zaleca się wykupienie takiego ubezpieczenia we własnym zakresie.

2. Skrócenie, zmiana lub odwołanie trasy
a) W trosce o bezpieczeństwo zawodników (np. działanie siły wyższej, zmianę warunków atmosferycznych, opinia służb) Organizator ma prawo do skrócenia, zmiany lub nawet odwołania części lub całej trasy, a także zawodów.
b) Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej ani w całości, ani w części.
c) Zaistnienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może wpłynąć na klasyfikację i Organizator podejmie w takiej sytuacji odpowiednią decyzję.

XIII. INNE INFORMACJE
1. Zasady fair play
a) Aby rywalizacja w ramach zawodów przebiegała bez zakłóceń i w duchu fair play, każdy zawodnik winien przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości, udzielania pomocy potrzebującym i przestrzegania regulaminów i zaleceń Organizatora.
b) Ponadto każdy uczestnik winien przestrzegać niniejszych zasad:
• podczas pokonywania trasy nie można przeszkadzać innym zawodnikom,
• zawodnik wolniejszy powinien ustąpić miejsca szybszemu na trasie,
• należy zachować szczególną uwagę i ostrożność, zwłaszcza gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do miejsca, które może być niebezpieczne,
• zawodnicy muszą przestrzegać przepisów prawa i zaleceń osób zabezpieczających trasę.

2. Ochrona środowiska naturalnego
a) Część tras przebiega przez Park Krajobrazowy Orlich Gniazd oraz rezerwaty przyrody.
b) Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy.
c) Nie wolno wyrzucać żadnych opakowań i śmieci na trasie za wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez Organizatora lub ogólnodostępnych i przewidzianych do tego.
d) Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

3. Filmowanie i zdjęcia
a) Prywatne zdjęcia oraz nagrania z zawodów mogą być emitowane publicznie, w komercyjnych lub niekomercyjnych mediach bez zgody Organizatora, o ile nie naruszają dobrego imienia zawodników, zawodów, Organizatorów, partnerów, sponsorów i innych instytucji zaangażowanych do organizacji zawodów.
b) Wszyscy zawodnicy startując w zawodach, wyrażają zgodę na bezpłatną publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, miasto, klub) w materiałach publikowanych na stronie internetowej zawodów, w mediach społecznościowych, w prasie, radiu, telewizji, innych mediach, stronach internetowych i mediach społecznościowych partnerów, patronów medialnych i sponsorów oraz w reklamach i materiałach promocyjnych Organizatorów. Niepodpisanie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach.
d) Zawodnik wbiegając na metę, nie może eksponować dodatkowych reklam (tylko te, które umieszczone są na jego strojach). Zdjęcia z reklamami swoich sponsorów może zrobić po oficjalnym przekroczeniu linii mety i po zakończeniu sesji zdjęciowej Organizatora.
Analogiczna sytuacja dotyczy ceremonii dekoracji zawodników.

4. Zapoznanie się z zasadami i regulaminami
Każdy uczestnik zawodów oświadcza, że (w przypadku osób poniżej 18. roku życia oświadczenie to potwierdza rodzic lub prawny opiekun):
a) akceptuje zasady rozgrywania i zabezpieczania zawodów oraz zgadza się z zapisami regulaminu i warunkami uczestnictwa,
b) jest świadom charakteru zawodów, czekającego go wysiłku oraz ryzyka związanego z biegiem w terenie i startuje na własną odpowiedzialność i ryzyko,
c) bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie,
d) przyjmuje do wiadomości, że nie może wnosić żadnych roszczeń oraz zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego partnerów w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami,
e) przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych,
f) przyjmuje do wiadomości, że Organizator i wszystkie instytucje i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu,
g) swoim podpisem zapewnia, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy kompletnie oraz zgodnie z prawdą,
h) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatora.
Niepodpisanie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia zawodów i klasyfikacji zawodników.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z zawodami, w tym zawodników.
3. W czasie trwania zawodów uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, sędziów i osób działających w imieniu Organizatora.
4. Zabrania się używania na trasie jakichkolwiek pojazdów i środków lokomocji.
5. Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych osób (w tym publiczności).
7. Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów.
8. Brak znajomości przez uczestników zapisów regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
10. Osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie odbywania się zawodów, nie są jednak ich uczestnikami.
11. Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących punktacji należy do Organizatora.
12. Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej zawodów.
13. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
14. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.