Regulamin (bieg dla dzieci i bieg rodzinny)

I. PODSTAWOWE INFORMACJE
1. Cele
• Popularyzacja biegania i zdrowego trybu życia.
• Wyłonienie najlepszych zawodników w kolejnych sezonach.
• Łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką.
• Promowanie atrakcji i walorów turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
• Propagowanie ciekawych miejsc do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

II. ORGANIZATOR
1. Organizator
FUNDACJA FAMILY CHALLENGE
ul. Jowisza 37C, 83-010 Straszyn
www.familychallenge.pl

2. Partner strategiczny
Agencja SPORT EVENT
www.sportevent.pl

3. Strona internetowa
Oficjalną stroną internetową zawodów jest strona:
www.jurajskifestiwalbiegowy.pl

4. Kontakt
W sprawach związanych ze startem w zawodach można pisać na adres:
e-mail: info@www.jurajskifestiwalbiegowy.pl

III. PATRONI HONOROWI
Patronat honorowy objęli:
• Pan generał Roman Polko
• Pan Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego
• Pan Gabriel Dors, Starosta Zawierciański
• Pan Krzysztof Smela, Starosta Częstochowski

IV. TERMIN I CENTRUM ZAWODÓW
1. Termin
22 września 2019 r. (niedziela)

2. Centrum zawodów
Zajazd Jurajski w Podlesicach (www.zajazdjurajski.pl)

3. Biuro Zawodów
Zawody odbywają się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, nieopodal Zajazdu Jurajskiego (Podlesice).

V. KATEGORIE WIEKOWE, DYSTANSE, KLASYFIKACJA
1. Kategorie startowe i dystanse
a) Impreza ma charakter rekreacyjny i w ramach każdej trasy obowiązuje jedna kategoria startowa (bez podziału na wiek i płeć).
b) Biegi dla dzieci zostaną rozegrane w kategoriach wiekowych:
• dzieci w wieku do lat 9 (rocznik 2010 i młodsze) – dystans około 200 m,
• dzieci w wieku 10-15 lat (rocznik 2009 i starsze) – dystans około 400 m.
b) Biegi rodzinny:
• jeden wspólny bieg – dystans około 400 m,

2. Klasyfikacja
a) Podczas biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu, a kolejność ustalana jest tylko dla pierwszych zawodników.
b) Jako że nie będzie prowadzona żadna oficjalna klasyfikacja (impreza ma charakter rekreacyjny) nie będzie także nagród za zajęte miejsca. Natomiast każde dziecko po ukończeniu trasy otrzyma drobny upominek.

3. Świadczenia i nagrody
a) W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:
• udział w zawodach,
• numer startowy,
• zabezpieczenie medyczne,
• upominek dla każdego dziecka, które ukończyło bieg.
b) Wszelkie upominki i nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie ani nie będą zamieniane na ekwiwalent pieniężny.

VI. PROGRAM ZAWODÓW
Niedziela, 22 września 2019 r.
Biuro Zawodów
08.00–13.00 - rejestracja zawodników
trasa BIEG DLA DZIECI
11.00 - zakończenie rejestracji zawodników
12.00 - start
12.30 - zamknięcie trasy
trasa BIEG RODZINNY
12.00 - zakończenie rejestracji zawodników
13.00 - start
13.30 - zamknięcie trasy

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Start w biegach dla dzieci
a) Udział w zawodach może wziąć każde dziecko, które nie ukończyło 16 lat (najpóźniej w dniu startu), jeżeli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:
• zostanie dokonane prawidłowe zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy online lub w bezpośrednio w Biurze Zawodów (podczas rejestracji przed startem),
• zostanie wniesiona opłata startowa w wysokości zgodnej z regulaminem,
• rodzic lub opiekun prawny wyrazi pisemną zgodę na start oraz złoży czytelny podpis na wszystkich oświadczeniach w Biurze Zawodów, przed startem w zawodach.
b) Każdy uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego, którzy ponoszą związane z tym ryzyko.
c) Rodzic lub opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w imprezie mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu i zasad rozgrywania imprezy oznacza, że rodzice lub opiekun prawny rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, wyraża dobrowolną zgodę na start dziecka i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

2. Start w biegu rodzinnym
a) Udział w zawodach może wziąć każdy, niezależnie płci, liczby osób w zespole (rodzinie) i wieku (przy czym przynajmniej jedna osoba w zespole musi mieć ukończone 18. lat), jeżeli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:
• zostanie dokonane prawidłowe zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy online lub w bezpośrednio w Biurze Zawodów (podczas rejestracji przed startem),
• zostanie wniesiona opłata startowa w wysokości zgodnej z regulaminem,
• zostaną wyrażone pisemne zgody na start oraz złożone czytelne podpisy na wszystkich oświadczeniach w Biurze Zawodów, przed startem w zawodach (za osoby nieletnie – rodzic lub opiekun prawny).
b) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub prawnych opiekunów).
c) Każda osoba dorosła za siebie, a każdy rodzic lub opiekun prawny za dziecko przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w imprezie mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu i zasad rozgrywania imprezy oznacza, że osoba dorosła za siebie oraz rodzic lub opiekun prawny rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, wyraża dobrowolną zgodę na start swój lub dziecka i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

3. Limit miejsc
a) W każdej kategorii wiekowej obowiązuje limit uczestników – 20 osób.
b) Organizator może zmienić limit uczestników.

VIII. ZGŁOSZENIA
1. Rejestracja startowa
a) Rejestracji udziału w zawodach można dokonać poprzez formularz online umieszczony na stronie internetowej zawodów lub bezpośrednio na imprezie w Biurze Zawodów (tylko w przypadku wolnych miejsc).
b) Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu startujących na poszczególnych trasach (limit dotyczy wyłącznie prawidłowych zgłoszeń).

2. Opłaty startowe
a) Wysokość opłat startowych wynosi:
• Biegi dla dzieci (od osoby) - 10 zł
• Bieg rodzinny (opłata za rodzinę) - 15 zł
b) Opłata startowa może być dokonywana w formie płatności online oraz wpłat wyłącznie gotówkowych w Biurze Zawodów.
c) W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości należy dopłacić różnicę podczas rejestracji w Biurze Zawodów.

4. Potwierdzenie startu w Biurze Zawodów
a) Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowaniu w Biurze Zawodów. W momencie weryfikacji (odbioru numeru startowego) obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.
b) Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
c) Podczas potwierdzania startu w Biurze Zawodów rodzic lub opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest do podpisania wszystkich oświadczeń oraz znajomości regulaminu i warunków udziału w zawodach. Brak jakiegokolwiek podpisu skutkuje niedopuszczeniem do startu.

5. Informacje dodatkowe
a) Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewów online. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data wpływu wpłaty na konto bankowe Organizatora.
b) Organizator nie zwraca opłaty startowej w przypadku nie ukończenia zawodów lub też nie wzięcia w nich udziału oraz w przypadku skrócenia, zmiany przebiegu trasy lub zawodów, a także odwołania trasy lub zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora.

IX. BEZPIECZEŃSTWO
1. Informacje ogólne
a) Organizator nie odpowiada za osoby trzecie oraz za zawodników, zwłaszcza tych, którzy łamią regulamin zawodów lub pokonują trasę w sposób i w miejscach innych niż określone przez Organizatora.
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wydarzenia, kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów (w tym za zmianę programu, a nawet odwołanie zawodów), zwłaszcza w przypadkach podjęcia przez Organizator działania lub zaniechania, którego powodem była dbałość o bezpieczeństwo uczestników zawodów, osób trzecich oraz przebiegu zawodów.
c) Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora.
d) Przed startem lub na stronie internetowej zawodów uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach na trasie.
e) Uczestnicy zawodów nie będą objęci ubezpieczeniem od NNW. Zaleca się wykupienie takiego ubezpieczenia we własnym zakresie.
f) Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział w biegu osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach Zabronione jest pokonywanie trasy ze zwierzętami, kijkami oraz przedmiotami, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.

2. Skrócenie, zmiana lub odwołanie trasy
a) Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
b) W trosce o bezpieczeństwo zawodników (np. działanie siły wyższej, zmianę warunków atmosferycznych, opinia służb) Organizator ma prawo do skrócenia, zmiany lub nawet odwołania części lub całej trasy, a także zawodów.
c) Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej ani w całości, ani w części.
d) Zaistnienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może wpłynąć na klasyfikację i Organizator podejmie w takiej sytuacji odpowiednią decyzję.

X. INNE INFORMACJE
1. Numery startowe
a) Podczas zawodów wszyscy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie przymocowanymi numerami startowymi.
b) Numer startowy powinien być zamocowany czterema agrafkami do przedniej części ubrania na wysokości klatki piersiowej. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
c) Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie lub modyfikowanie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.

2. Zasady fair play
a) Aby rywalizacja w ramach zawodów przebiegała bez zakłóceń i w duchu fair play, każdy zawodnik winien przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości, przestrzegania regulaminów i zaleceń Organizatora.
b) Ponadto każdy uczestnik winien przestrzegać niniejszych zasad:
• podczas pokonywania trasy nie można przeszkadzać innym zawodnikom,
• zawodnik wolniejszy powinien ustąpić miejsca szybszemu na trasie.

3. Filmowanie i zdjęcia
a) Prywatne zdjęcia oraz nagrania z zawodów mogą być emitowane publicznie, w komercyjnych lub niekomercyjnych mediach bez zgody Organizatora, o ile nie naruszają dobrego imienia zawodników, zawodów, Organizatorów, partnerów, sponsorów i innych instytucji zaangażowanych do organizacji zawodów.
b) Zawodnik wbiegając na metę, nie może eksponować dodatkowych reklam (tylko te, które umieszczone są na jego strojach). Zdjęcia z reklamami swoich sponsorów może zrobić po oficjalnym przekroczeniu linii mety i po zakończeniu sesji zdjęciowej Organizatora.
Analogiczna sytuacja dotyczy ceremonii dekoracji zawodników.

4. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych osób, o których mowa poniżej, jest Fundacja FAMILY CHALLENGE wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737100, NIP: 604-020-46-28, REGON: 380574264, zwana dalej Organizatorem.
2. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu:
a) przeprowadzenia imprezy tj.:
• rejestracji uczestnika,
• przypisania do odpowiedniej kategorii startowej/wiekowej,
• ustalenia wysokości opłaty startowej (w tym zniżek i ewentualnego zwolnienia z opłaty),
• wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie, tj. w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez komentatora i/lub spikera w trakcie imprezy oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
• prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego w Biurze Zawodów oraz na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora,
• weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, w tym także opiekuna, który w imieniu uczestnika dokona odbioru przysługującego uczestnikowi pakietu startowego,
• prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora, a także podczas imprezy, w tym bezpośrednio po zakończeniu imprezy,
• wysłania SMS-em istotnych informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia imprezy,
• przyznania i wydania nagród i upominków,
• informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,
b) marketingowym i promocyjnym Organizatora,
c) przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej,
d) przesyłania newslettera.
3. Osoby niepełnoletnie mogą być zgłoszone do udziału w imprezie wyłącznie przez ich rodziców lub prawnych opiekunów, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w pkt. 2, jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda prawnych opiekunów osób niepełnoletnich, o których mowa w pkt. 3.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez uczestnika lub opiekuna może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez:
a) przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora określony w ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej Administratora Danych Osobowych, tj. info@familychallenge.pl,
b) złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów.
6. Odbiorcami udostępnionych Organizatorowi danych osobowych uczestników będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (wybrane przez Organizatora firmy współpracujące przy organizacji imprezy) na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione komentatorom biegu, spikerom, osobom zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, elektronicznych i innych.
7. Dane osobowe uczestników i prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8. Pozyskane dane osobowe uczestników i prawnych opiekunów będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji imprezy i w okresie po jej zakończeniu (w tym w związku z publikowaniem relacji, wyników, materiałów informacyjnych i promocyjnych) oraz prowadzenia działalności przez Organizatora albo do momentu wycofania zgody.
9. Osobie, której dane dotyczą (uczestnikowi/opiekunowi), przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Uczestnik imprezy lub opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych i promocyjnych Organizatora i imprezy w mediach elektronicznych i drukowanych. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku w trakcie dokonywania rejestracji uczestnika do udziału w imprezie przez internet albo poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów.
11. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w imprezie. Niepodanie danych lub niewyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uniemożliwia wzięcie udziału w imprezie.
12. Podanie danych osobowych szczególnej kategorii, tj. numeru orzeczenia o niepełnosprawności lub numeru karty uprawniającej do zniżki jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby uzyskać zniżkę w opłacie startowej. Niepodanie tych danych powoduje brak możliwości uzyskania zniżki w opłacie startowej.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia zawodów i klasyfikacji zawodników.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z zawodami.
3. W czasie trwania zawodów uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, sędziów i osób działających w imieniu Organizatora.
4. Zabrania się używania na trasie jakichkolwiek pojazdów i środków lokomocji.
5. Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych osób (w tym publiczności).
7. Organizator nie zapewnia noclegów.
8. Brak znajomości przez uczestników zapisów regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
10. Osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie odbywania się zawodów, nie są jednak ich uczestnikami.
11. Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących punktacji należy do Organizatora.
12. Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej zawodów.
13. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
14. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.