JURA ULTRA 100

INFORMACJE STARTOWE

Zgłoszenia: zarejestruj się online
Regulamin: zapoznaj się z regulaminem zawodów
Limit zawodników: 100 osób
Opłata startowa: 299 zł (do 31.05) / 359 zł (od 01.06 do 31.07) / 419 zł (od 01.08 do 10.09) / 499 zł (od 11.09 i w dniach zawodów)
Biuro Zawodów: Podlesice, Zajazd Jurajski

INFORMACJE O TRASIE

ITRA: 4 punkty
Długość trasy:
111,3 km
Przewyższenia: łącznie 4016 m – w górę: 2008 m / w dół: 2008 m
Punkty odżywcze: 8,1 km (woda) / 16,7 km (woda, bufet) / 27,1 km (woda, bufet) / 37,2 km (woda, bufet) / 51,1 km (woda, bufet) / 57,1 km (woda, bufet) / 67,3 km (woda, bufet) / 87,2 km (woda, bufet) / 96,7 km (woda, bufet) / 108,4 km (woda) / meta (woda, bufet)
Punkty z ciepłym posiłkiem: 57,1 km / 111,3 km (meta)
Punkt z noclegiem: 57,1 km
Przepak: 57,1 km
Najwyższy punkt: Góra Zborów (467 m)
Limit czasu: 22 godziny
Lokalizacja startu i mety: Podlesice, Zajazd Jurajski
Start: 22 września 2023 r. (piątek), godz. 22.00

MAPA

NAGRODY I UPOMINKI

Medale: dla wszystkich, którzy ukończą bieg
Koszulki „finisher”: wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg JURA ULTRA 100, otrzymają pamiątkowe koszulki biegowe „finisher”.

Nagrody w kategoriach OPEN:
• klasyfikacja MĘŻCZYŹNI OPEN
miejsca 1–3: statuetka + nagroda rzeczowa
miejsca 4–6: nagroda rzeczowa

• klasyfikacja KOBIETY OPEN
miejsca 1–3: statuetka + nagroda rzeczowa
miejsca 4–6: nagroda rzeczowa

Upominki dodatkowe:
Ostatnie 2 osoby (ostania kobieta i ostatni mężczyzna), które ukończą biegi JURA ULTRA 100 przed upływem limitu czasu, otrzymają nagrodę niespodziankę za wytrwałość.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE I ZALECANE

Wyposażenie obowiązkowe:
• dotyczy każdego zawodnika na danej trasie
• może być sprawdzane przed startem
• może być sprawdzane podczas biegu w dowolnym momencie (czas sprawdzania wyposażenia nie będzie odliczany od czasu rywalizacji)

Wyposażenie obowiązkowe:
• numer startowy z chipem
• papierowa mapa trasy
• telefon (aktywny przez cały czas trwania biegu)
• folia NRC
• kubek/bidon na wodę
• latarka (najlepiej czołówka)
• czapka lub chusta wielofunkcyjna
• gwizdek

Wyposażenie zalecane:
• telefon/GPS wraz z wgranym śladem trasy (track)
• plecak, nerka lub saszetka biegowa
• kurtka przeciwwietrzna
• pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 1 litra
• gotówka w wysokości 30 zł
• kijki trekkingowe
• śpiwór i mata na punkty z noclegiem (do przepaku)
• polisa ubezpieczeniowa od NNW

POKONYWANIE TRASY

Oznakowanie trasy
a) Trasy zawodów przebiegają głównie znakowanymi szlakami turystycznymi, drogami i ścieżkami leśnymi. Częściowo także drogami publicznymi.
b) Organizator zaleca uczestnikom, aby przed startem zapoznali się z mapą i opisem trasy i wgrali w swoje urządzenie ślad trasy (tracka).
c) Trasy będą częściowo oznakowane taśmą, znakami kierunkowymi i sprayem (uwaga! spray znika przy opadach deszczu). Symbole i sposób oznakowania trasy podane zostaną na stronie internetowej zawodów.
d) Niektóre miejsca na trasach (np. skrzyżowania szlaków, skręty szlaków, miejsca niebezpieczne) będą dodatkowo oznakowane.
e) W przypadku zgubienia się na trasie najlepszym rozwiązaniem jest cofnięcie się do ostatniego miejsca z widocznym oznakowaniem trasy i poszukanie oznaczeń.
f) W przypadku wątpliwości co do oznakowania trasy nie należy przewieszać i zmieniać oznaczeń! W takiej sytuacji należy skontaktować się z Organizatorem (numer kontaktowy podany będzie na numerze startowym).
g) Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się po trasach zawodów zgodnie z trasą określoną na mapie i informacjami podanymi na stronie zawodów oraz zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez sędziów, policję oraz osoby zabezpieczające trasę i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa.
h) Trasy zawodów przebiegające po drogach publicznych lub krzyżujące się z drogami publicznymi mogą być w miejscach szczególnie niebezpiecznych zabezpieczone przez policję oraz osoby zabezpieczające trasę.
i) Zawodnicy podczas biegu na drogach publicznych są tak samo traktowani jak uczestnicy ruchu drogowego i muszą się poruszać zgodnie z przepisami ruchu drogowego (chyba że oznakowanie trasy lub polecania policji oraz osoby zabezpieczające trasę nakazywać będą inny sposób poruszania się).
j) Zawodnicy podczas biegu muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów (np. z pól, bocznych dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań).
k) Na trasie, także w terenach leśnych, mogą poruszać się pojazdy Organizatora i pojazdy zabezpieczające przebieg zawodów.
l) Trasy zawodów nie są zamykane i mogą poruszać się po nich turyści i inne osoby.

Numery startowe
a) Podczas zawodów wszyscy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie przymocowanymi numerami startowymi. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
b) Numer startowy powinien być zamocowany agrafkami do przedniej części ubrania na wysokości klatki piersiowej lub zamocowany z przodu do pasa. Niepoprawne jest mocowanie numeru startowego w innych miejscach np. do plecaka, na udach, rękawach.
c) Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie lub modyfikowanie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.
d) Zawodnik nie ma możliwości kontynuowania rywalizacji (pokonywania trasy) bez numeru startowego. W przypadku zgubienia numeru startowego należy ten fakt niezwłocznie zgłosić Organizatorowi i za jego zgodą możliwe jest kontynuowania rywalizacji.

Punkty odżywcze, noclegi, toalety
a) Na trasach zawodów będą znajdowały się punkty odżywcze (z napojami i/lub z jedzeniem) oraz punkty z noclegami. Ich liczba i lokalizacje dla poszczególnych tras zostaną podane na stronie internetowej zawodów na podstronach poszczególnych biegów.
b) Napoje, jedzenie i noclegi na punktach przeznaczone są wyłącznie dla zawodników, a nie dla osób trzecich.
c) Ze względu na ochronę przyrody na punktach odżywczych wszyscy uczestnicy (na każdej trasie) muszą mieć własne kubki lub butelki, bidony itp. Organizator nie zapewnia kubeczków jednorazowych.
d) Na punktach odżywczych zawodnicy będą mogli zostawiać swoje śmieci.
e) Na punkach z noclegami zawodnicy będą mogli skorzystać z odpoczynku w namiocie lub pomieszczeniu. Uczestnicy chcąc skorzystać z miejsc noclegowych, muszą posiadać własne maty i śpiwory (np. pozostawionych w depozytach) – Organizator nie zapewnia koców, łóżek, mat.
f) Liczba miejsc do odpoczynku będzie ograniczona, co oznacza, że w przypadku większej liczby chętnych do skorzystania z odpoczynku zawodnicy, którzy znajdują się w punkcie odżywczym najdłużej, muszą ustąpić miejsca oczekującym.
g) Toalety będą znajdowały się nieopodal startu oraz na trasie (korzystanie z nich na zasadach ogólnych określanych przez właściciela obiektu).

Przepaki na trasie
a) Na trasie JURA ULTRA 100 uczestnicy mogą przekazać Organizatorowi swoje rzeczy na przepaki zgodnie z zasadami:
• bagaże na przepaki muszą zostać spakowane do własnych plecaków, toreb itd., a potem umieszczone w workach foliowych zapewnionych przez Organizatora i oklejone numerami otrzymanymi od Organizatorów,
• worki i numery na przepaki będą do odbioru w Biurze Zawodów podczas rejestracji,
• maksymalna liczba worków – 1 sztuka na osobę na jeden przepak,
• maksymalna waga depozytu – 10 kg na osobę na jeden przepak,
• depozyt należy dostarczyć do wyznaczonego miejsce zdawania wyposażenia w określonych w programie godzinach.
b) Po skorzystaniu z przepaku uczestnicy muszą spakować swoje rzeczy, ponownie umieścić je w workach i przekazać obsłudze. Rzeczy pozostawione luzem będą od razu utylizowane.
c) Szczegółowe informacje o liczbie punktów z przepakami, miejscach i godzinach ich zdawania oraz odbioru zostaną zamieszczone na stronie internetowej.
d) Przekroczenie limitu wagi, sztuk lub czasu zdawania bagaży na przepaki skutkować będzie odmową przyjęcia bagaży przez Organizatora, a tym samym transportu.
e) W bagażach nie wolno umieszczać dokumentów, kosztowności, materiałów niebezpiecznych oraz szklanych pojemników, puszek z napojami i innych rzeczy, które mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu.
f) Bagaże na punktach można odbierać wyłącznie po okazaniu numeru startowego.
g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie bagażu.
h) Bagaże lub rzeczy nieodebrane do końca zawodów zostaną zutylizowane (nie będą wysyłane).

Depozyty w Biurze Zawodów
a) Uczestnicy, którzy nie mają gdzie zostawić swoich rzeczy na czas rywalizacji, mogą je zdeponować w Biurze Zawodów.
b) Depozyty muszą zostać spakowane do własnych plecaków, toreb itd., a potem umieszczone w workach foliowych zapewnionych przez Organizatora i oklejone numerami otrzymanymi od Organizatorów.
c) Szczegółowe informacje o miejscach i godzinach zdawania oraz odbioru depozytów zostaną zamieszczone na stronie internetowej.
d) W depozytach nie wolno umieszczać kosztowności, materiałów niebezpiecznych oraz szklanych pojemników, puszek z napojami i innych rzeczy, które mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu.
e) Depozyty w Bazie Zawodów odbierać można wyłącznie po okazaniu numeru startowego.
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie depozytu.
g) Depozyty lub rzeczy nieodebrane do końca zawodów zostaną zutylizowane (nie będą wysyłane).

Pomoc medyczna
a) Organizator zapewnia pomoc medyczną podczas zawodów.
b) Pomoc medyczna będzie dostępna na stałe w punktach oznaczonych na mapach tras. Dodatkowo po trasach mogą poruszać się mobilne punkty medyczne (ratownicy), które dojeżdżać będą w razie potrzeby.
c) Numery alarmowe zawodów podane będą na stronie zawodów oraz na numerze startowym.
d) Zawodnicy mają obowiązek udzielania pomocy innym poszkodowanym i wezwania pomocy.
e) Nie należy zwlekać z wezwaniem pomocy, bowiem dotarcie służb ratunkowych, zwłaszcza w trudniejszym terenie, może być utrudnione i wydłużone.

Wsparcie osób trzecich
a) Osoby trzecie nie mogą pomagać ani towarzyszyć zawodnikom podczas biegu.
b) Wsparcie osób trzecich (rodziny, przyjaciele, trenerzy itp.) dozwolone jest wyłącznie w punktach odżywczych i z noclegiem.
c) Jakakolwiek pomoc techniczna lub medyczna osób trzecich, poza sytuacjami związanymi z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub życia uczestników, jest zabroniona.