JURA ULTRA 100

INFORMACJE O TRASIE
Długość trasy: 106,2 km
Przewyższenia: łącznie 4360 m - w górę: 2180 m / w dół: 2180 m
Limit czasu: 30 godzin
Lokalizacja startu i mety: Podlesice (Zajazd Jurajski)
Start: 21 września 2019 r. (sobota), godz. 08.00
Punkty z wodą: 8,3 km / 16,1 km / 26,4 km / 33,4 km / 48,9 km / 61,6 km / 67,5 km / 84,7 km / 95,8 km / 103,4 km
Punkt z ciepłym posiłkiem: 61,6 km
Punkty z noclegiem: 61,6 km
Przepak: 61,6 km

INFORMACJE STARTOWE
Zgłoszenia: zarejestruj się online
Regulamin: zapoznaj się z regulaminem zawodów
Limit zawodników: 200 osób
Opłata startowa: 199 zł (do 31.05) / 229 zł (od 01.06 do 30.06) / 259 zł (od 01.07 do 31.08) / 299 zł (po 01.09)
Biuro Zawodów: Podlesice (Zajazd Jurajski)
Parkingi: (szczegóły wkrótce)

NAGRODY I UPOMINKI
Medale: dla wszystkich, którzy ukończą bieg
Koszulki „finisher”: pierwszych 30 zawodników, którzy ukończą bieg JURA ULTRA 100 otrzyma pamiątkowe koszulki biegowe „finisher”. Pozostali zawodnicy, którzy ukończą bieg, mogą zakupić koszulki (zamówienia do 30.09, cena 79 zł + koszty wysyłki). Koszulki będą wysyłane do 30.10.
Nagrody w kategoriach OPEN:
• klasyfikacja MĘŻCZYŹNI OPEN
miejsca 1–3: puchar + nagroda rzeczowa
• klasyfikacja KOBIETY OPEN
miejsca 1–3: puchar + nagroda rzeczowa
Nagrody w kategoriach wiekowych:
Dla najlepszych zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych przewidziane są:
miejsce 1: puchar + nagroda rzeczowa
miejsca 2–3: nagroda rzeczowa
Uwaga! Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1–3 w ogólnych klasyfikacjach kobiet i mężczyzn (OPEN), nie otrzymują nagród w klasyfikacjach poszczególnych kategorii wiekowych (przypadają one kolejnym zawodnikom)!
Upominki dodatkowe:
Ostatnie 2 osoby (ostania kobieta i ostatni mężczyzna), które ukończą bieg JURA ULTRA 100 przed upływem limitu czasu, otrzymają nagrodę niespodziankę za wytrwałość.
Podczas ceremonii zakończenia zawodów będzie można zdobyć dodatkowe upominki.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE I ZALECANE
Wyposażenie obowiązkowe dotyczy każdego zawodnik na danej trasie.
Wyposażenie obowiązkowe:
• numer startowy z chipem,
• mapa trasy (papierowa lub wgrana w telefon/GPS),
• telefon (aktywny przez cały czas trwania biegu),
• folia NRC,
• kubek/bidon na wodę,
• kurtka przeciwwietrzna,
• czapka lub chusta wielofunkcyjna,
• latarka (najlepiej czołówka).
Wyposażenie zalecane:
• plecak, nerka lub saszetka biegowa,
• pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 1 litra,
• gotówka w wysokości 30 zł,
• gwizdek,
• kijki trekkingowe,
• urządzenie z GPS wraz z wgraną trasą,
• polisa ubezpieczeniowa od NNW.

POKONYWANIE TRASY
Oznakowanie trasy
a) Trasy zawodów przebiegają głównie znakowanymi szlakami turystycznymi, drogami i ścieżkami leśnymi. Częściowo także drogami publicznymi.
b) Organizator zaleca uczestnikom, aby przed startem zapoznali się z mapą i opisem trasy, a na trasę zabrali ze sobą mapę dostępną w Biurze Zawodów i wgrali w swoje urządzenie ślad trasy (tracka).
c) Trasy będą oznakowane taśmą, znakami kierunkowymi i sprayem kredowym (uwaga! spray znika przy opadach deszczu). Symbole i sposób oznakowania trasy podane zostaną przed zawodami.
d) Niektóre miejsca na trasach (np. skrzyżowania szlaków, skręty szlaków, miejsca niebezpieczne) będą dodatkowo oznakowane.
e) W przypadku zgubienia się na trasie najlepszym rozwiązaniem jest cofnięcie się do ostatniego miejsca z widocznym oznakowaniem trasy i poszukanie oznaczeń.
f) W przypadku wątpliwości co do oznakowania trasy nie należy przewieszać i zmieniać oznaczeń! W takiej sytuacji należy skontaktować się z Organizatorem (numer kontaktowy podany będzie na numerze startowym).
g) Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się po trasach zawodów zgodnie z trasą określoną na mapie i informacjami podanymi na stronie zawodów oraz zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez sędziów, policję oraz osoby zabezpieczające trasę i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa.
h) Trasy zawodów przebiegające po drogach publicznych lub krzyżujące się z drogami publicznymi mogą być w miejscach szczególnie niebezpiecznych zabezpieczone przez policję oraz osoby zabezpieczające trasę.
i) Zawodnicy podczas biegu na drogach publicznych są tak samo traktowani jak uczestnicy ruchu drogowego i muszą się poruszać zgodnie z przepisami ruchu drogowego (chyba że oznakowanie trasy lub polecania policji oraz osoby zabezpieczające trasę nakazywać będą inny sposób poruszania się). Także podczas
j) Zawodnicy podczas biegu muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów (np. z pól, bocznych dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań).
k) Na trasie, także w terenach leśnych, mogą poruszać się pojazdy Organizatora i pojazdy zabezpieczające przebieg zawodów.
l) Trasy zawodów nie są zamykane i mogą poruszać się po nich turyści i inne osoby.

Numery startowe
a) Podczas zawodów wszyscy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie przymocowanymi numerami startowymi. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
b) Numer startowy powinien być zamocowany agrafkami do przedniej części ubrania na wysokości klatki piersiowej lub zamocowany z przodu do pasa. Niepoprawne jest mocowanie numeru startowego w innych miejscach np. do plecaka, na udach, rękawach.
c) Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie lub modyfikowanie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.
d) Zawodnik nie ma możliwości kontynuowania rywalizacji (pokonywania trasy) bez numeru startowego.

Punkty odżywcze, toalety
a) Na trasach zawodów będą znajdowały się punkty odżywcze (z napojami, z jedzeniem, z noclegiem). Ich liczba i lokalizacje dla poszczególnych tras zostaną podane zostaną przed zawodami.
b) Napoje, jedzenie i noclegi na punktach przeznaczone są wyłącznie dla zawodników, a nie dla osób trzecich.
c) Na punktach z napojami uczestnicy muszą mieć własne kubki lub butelki, bidony itp. Tylko na trasach JURA TRAIL 10 oraz SPRINT NA GÓRĘ będą zapewnione kubeczki jednorazowe.
d) Na punktach zawodnicy będą mogli zostawiać swoje śmieci.
e) Na niektórych punktach odżywczych zawodnicy będą mogli skorzystać z odpoczynku w namiocie lub pomieszczeniu (Organizator zapewnia maty i koce). Liczba miejsc do odpoczynku będzie ograniczona, co oznacza, że w przypadku większej liczby chętnych do skorzystania z odpoczynku zawodnicy, którzy znajdują się w punkcie odżywczym najdłużej, muszą ustąpić miejsca oczekującym.
f) Toalety będą znajdowały się nieopodal startu oraz na trasie (korzystanie z nich na zasadach ogólnych określanych przez właściciela obiektu).

Przepaki (depozyty)
a) Na trasie JURA ULTRA 100 Organizator przewiezie bagaże uczestników (depozyty/przepaki) na punkty zgodnie z zasadami:
• zawodnik musi spakować swój sprzęt wyłącznie do worków otrzymanych od Organizatora,
• worki na przepaki będą do odbiory w Biurze Zawodów podczas rejestracji,
• maksymalna liczba worków – 1 sztuka na osobę na jeden przepak,
• maksymalna waga depozytu – 5 kg na osobę na jeden przepak,
• depozyt należy oznaczyć znacznikami otrzymanymi od Organizatorów,
• depozyt należy dostarczyć do wyznaczonego miejsce zdawania wyposażenia w określonych w programie godzinach.
b) Szczegółowe informacje o liczbie punktów z przepakami, miejscach i godzinach zdawania oraz odbioru depozytów dla poszczególnych biegów zostaną zamieszczone na stronie internetowej.
c) Przekroczenie limitu wagi, sztuk depozytu lub czasu zdawania depozytu skutkować będzie odmową przyjęcia depozytu przez Organizatora, a tym samym transportu.
d) Depozyty na punktach i w bazie zawodów odbierać można wyłącznie po okazaniu numeru startowego.
e) W depozytach nie wolno umieszczać dokumentów, kosztowności oraz szklanych pojemników, puszek z napojami i innych rzeczy, które mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu.
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie depozytu.
g) Depozyty nieodebrane do końca zawodów zostaną zutylizowane (nie będą wysyłane).

Pomoc medyczna
a) Organizator zapewnia pomoc medyczną podczas zawodów.
b) Pomoc medyczna będzie dostępna na stałe w punktach oznaczonych na mapach tras. Dodatkowo po trasach poruszać się będą mobilne punkty medyczne (ratownicy), które dojeżdżać będą w razie potrzeby.
c) Wszystkie punkty kontrolne na trasach mają łączność telefoniczną z Biurem Zawodów i pomocą medyczną.
d) Numery alarmowe zawodów podane będą na stronie zawodów oraz na numerze startowym.
e) Zawodnicy mają obowiązek udzielania pomocy innym poszkodowanym i wezwania pomocy.
f) Nie należy zwlekać z wezwaniem pomocy, bowiem dotarcie służb ratunkowych, zwłaszcza w trudniejszym terenie, może być utrudnione i wydłużone.

Wycofanie się z trasy
a) W przypadku wycofania się uczestnika z pokonywania trasy musi on niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora (obsługę na punktach lub telefonicznie – numer podany będzie na numerze startowym).
b) Jeśli zawodnik nie poinformuje o wycofaniu się i zostanie podjęta przez Organizatora akcja poszukiwawcza, osoba ta zostanie obciążona wszelkimi kosztami związanymi z akcją.
c) Uczestnik, który wycofa się, nie będzie miał szansy powrotu na trasę (kontynuowania udziału w zawodach).
d) Jeśli zawodnik wycofa się z rywalizacji na punkcie odżywczym, może zostać odwieziony do bazy zawodów transportem organizatora (czas oczekiwania może być dość długi).
e) Jeśli zawodnik wycofa się z rywalizacji na trasie, po powiadomieniu Organizatora, może wrócić do bazy w dowolny sposób, także korzystając z pomocy osób trzecich. Jeśli Organizator będzie dysponował wolnym pojazdem, może zaoferować zawodnikowi transport.
f) Jeżeli powodem wycofania się zawodnika z rywalizacji będą uzasadnione względy medyczne, zostanie on przewieziony transportem Organizatora. Nieuzasadnione wezwanie pomocy medycznej skutkować będzie nałożeniem kary finansowej w wysokości 300 zł.

Wsparcie osób trzecich
a) Osoby trzecie nie mogą pomagać ani towarzyszyć zawodnikom podczas biegu.
b) Wsparcie osób trzecich (rodziny, przyjaciele, trenerzy itp.) dozwolone jest wyłącznie w punktach odżywczych.
c) Jakakolwiek pomoc techniczna lub medyczna osób trzecich, poza sytuacjami związanymi z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub życia uczestników, jest zabroniona.

Inne
a) Zawodnik, który zrezygnuje, zostanie wycofany lub zdyskwalifikowany, nie ma prawa powrotu na trasę (kontynuowania rywalizacji), także jeśli chciałby to zrobić w formule poza oficjalną klasyfikacją lub na tzw. własną odpowiedzialność.
b) Organizatorzy nie odpowiadają za zawodnika, który zrezygnował, został wycofany lub zdyskwalifikowany.
c) Zawodnik, który nie będzie podporządkowywał się poleceniom służb porządkowych, sędziów lub Organizatora, może otrzymać zakaz startu w innych organizowanych przez Organizatorach zawodach.

MAPA I PROFIL TRASY

Przedstawiamy wersję roboczą mapy i profilu trasy. Roboczą, czyli nie są one jeszcze w wersji ostatecznej i mogą zostać zmienione, albowiem trwają uzgodnienia dotyczące przebiegu i zabezpieczenia trasy.