JURA TRAIL 25

INFORMACJE STARTOWE

Zgłoszenia: zarejestruj się online
Regulamin: zapoznaj się z regulaminem zawodów
Limit zawodników: 100 osób
Opłata startowa: 139 zł (do 15.12.23) / 169 zł (od 16.12 .23 do 31.01.24) / 199 zł (od 01.02.24 do 30.04.23) / 229 zł (od 01.05.24 do 30.06.24) / 259 zł (od 01.07.24 do 31.08.24) / 299 zł (od 01.09.24 do 11.09.24) / 350 zł (w dniach zawodów – 20-21.09.24)
Biuro Zawodów: Podlesice, Zajazd Jurajski

Wystartuj w dwóch biegach (dziennym i nocnym) i skorzystaj z promocyjnej opłaty startowej!

INFORMACJE O TRASIE

ITRA: 1 punkt / UTMB Index: 20K
Długość trasy:
27,1 km
Przewyższenia: łącznie 1384 m – w górę: 692 m / w dół: 692 m
Punkty z wodą: 8,1 km (woda) / 16,7 km (woda, bufet) / meta (woda, bufet)
Najwyższy punkt: Góra Zborów (467 m)
Limit czasu: 5 godzin
Lokalizacja startu i mety: Podlesice, Zajazd Jurajski
Start: 21 września 2024 r. (sobota), godz. 09.00

MAPA

NAGRODY I UPOMINKI

Medale: dla wszystkich, którzy ukończą bieg

Nagrody w kategoriach OPEN:
• klasyfikacja MĘŻCZYŹNI OPEN
miejsca 1–3: statuetka + nagroda rzeczowa
miejsca 4–6: drobna nagroda rzeczowa

• klasyfikacja KOBIETY OPEN
miejsca 1–3: statuetka + nagroda rzeczowa
miejsca 4–6: drobna nagroda rzeczowa

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE I ZALECANE

Wyposażenie obowiązkowe:
• dotyczy każdego zawodnika na danej trasie
• może być sprawdzane przed startem
• może być sprawdzane podczas biegu w dowolnym momencie (czas sprawdzania wyposażenia nie będzie odliczany od czasu rywalizacji)

Wyposażenie obowiązkowe:
• numer startowy
• elektroniczny chip

Wyposażenie zalecane:
• telefon (aktywny przez cały czas trwania biegu) wraz z wgranym śladem trasy (track)
• plecak, nerka lub saszetka biegowa
• gwizdek
• czapka lub chusta wielofunkcyjna
• polisa ubezpieczeniowa od NNW

POKONYWANIE TRASY

Oznakowanie trasy
a) Trasy zawodów przebiegają głównie znakowanymi szlakami turystycznymi, drogami i ścieżkami leśnymi. Częściowo także drogami publicznymi.
b) Organizator zaleca uczestnikom, aby przed startem zapoznali się z mapą i opisem trasy i wgrali w swoje urządzenie ślad trasy (tracka), który dostępny będzie na stronie zawodów.
c) Trasy będą częściowo oznakowane taśmą, znakami kierunkowymi i sprayem (uwaga! spray może znikać przy opadach deszczu). Symbole i sposób oznakowania trasy podane zostaną na stronie internetowej zawodów.
d) Niektóre miejsca na trasach (np. skrzyżowania szlaków, skręty szlaków, miejsca niebezpieczne) będą dodatkowo oznakowane.
e) W przypadku zgubienia się na trasie najlepszym rozwiązaniem jest cofnięcie się do ostatniego miejsca z widocznym oznakowaniem trasy i poszukanie oznaczeń.
f) W przypadku wątpliwości co do oznakowania trasy nie należy przewieszać i zmieniać oznaczeń! W takiej sytuacji należy skontaktować się z Organizatorem (numer kontaktowy podany będzie na numerze startowym).
g) Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się po trasach zawodów zgodnie z trasą określoną na mapie i informacjami podanymi na stronie zawodów oraz zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez sędziów, policję oraz osoby zabezpieczające trasę i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa.
h) Trasy zawodów przebiegające po drogach publicznych lub krzyżujące się z drogami publicznymi mogą być w miejscach szczególnie niebezpiecznych zabezpieczone przez policję oraz osoby zabezpieczające trasę.
i) Zawodnicy podczas biegu na drogach publicznych są tak samo traktowani jak uczestnicy ruchu drogowego i muszą się poruszać zgodnie z przepisami ruchu drogowego (chyba że oznakowanie trasy lub polecania policji oraz osoby zabezpieczające trasę nakazywać będą inny sposób poruszania się).
j) Zawodnicy podczas biegu muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów (np. z pól, bocznych dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań).
k) Na trasie, także w terenach leśnych, mogą poruszać się pojazdy Organizatora i pojazdy zabezpieczające przebieg zawodów.
l) Trasy zawodów nie są zamykane i mogą poruszać się po nich turyści i inne osoby.

Numery startowe
a) Podczas zawodów wszyscy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie przymocowanymi numerami startowymi. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
b) Numer startowy powinien być zamocowany do przedniej części ubrania na wysokości klatki piersiowej lub z przodu do pasa,
w sposób umożliwiający jego odczytanie. Niepoprawne jest mocowanie numeru startowego w innych miejscach np. do plecaka, na udach, rękawach.
c) Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie lub modyfikowanie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.
d) Zawodnik nie ma możliwości kontynuowania rywalizacji (pokonywania trasy) bez numeru startowego. W przypadku zgubienia numeru startowego należy ten fakt niezwłocznie zgłosić Organizatorowi i za jego zgodą możliwe jest kontynuowania rywalizacji.

Punkty odżywcze, punkty z miejscem odpoczynku, toalety
a) Na trasach zawodów będą znajdowały się punkty odżywcze (z napojami i/lub z jedzeniem) oraz punkty z miejscem odpoczynku. Ich liczba i lokalizacje dla poszczególnych tras zostaną podane na stronie internetowej zawodów na podstronach poszczególnych biegów.
b) Napoje, jedzenie i miejsca odpoczynku przeznaczone są wyłącznie dla zawodników, a nie dla osób trzecich.
c) Ze względu na ochronę przyrody zalecane jest, aby uczestnicy (na każdej trasie) na punktach odżywczych mieli własne kubki lub butelki, bidony itp. d) Na punktach odżywczych zawodnicy będą mogli zostawiać swoje śmieci.
e) Na punkach z miejscem odpoczynku zawodnicy będą mogli skorzystać z miejsca w namiocie lub pomieszczeniu. Uczestnicy chcąc skorzystać z miejsc odpoczynku, muszą posiadać własne maty i śpiwory (np. pozostawionych w depozytach) – Organizator nie zapewnia koców, łóżek, mat itp.
f) Przestrzeń w miejscu odpoczynku będzie ograniczona, co oznacza, że w przypadku większej liczby chętnych do skorzystania z odpoczynku zawodnicy, którzy znajdują się w danym punkcie najdłużej, muszą ustąpić miejsca oczekującym.
g) Toalety będą znajdowały się nieopodal startu oraz na trasie (korzystanie z nich na zasadach ogólnych określanych przez właściciela obiektu).

Depozyty w Biurze Zawodów
a) Uczestnicy, którzy nie mają gdzie zostawić swoich rzeczy na czas rywalizacji, mogą je zdeponować w Biurze Zawodów.
b) Depozyty muszą zostać spakowane do własnych plecaków, toreb itd., a potem umieszczone w workach foliowych zapewnionych przez Organizatora i oklejone numerami otrzymanymi od Organizatorów.
c) Szczegółowe informacje o miejscach i godzinach zdawania oraz odbioru depozytów zostaną zamieszczone na stronie internetowej.
d) W depozytach nie wolno umieszczać kosztowności, materiałów niebezpiecznych oraz szklanych pojemników, puszek z napojami i innych rzeczy, które mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu.
e) Depozyty w Bazie Zawodów odbierać można wyłącznie po okazaniu numeru startowego.
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie depozytu.
g) Depozyty lub rzeczy nieodebrane do końca zawodów zostaną zutylizowane (nie będą wysyłane).

Pomoc medyczna
a) Organizator zapewnia pomoc medyczną podczas zawodów.
b) Pomoc medyczna będzie dostępna na stałe w okolicy startu i mety. Dodatkowo po trasach mogą poruszać się mobilne patrole medyczne (ratownicy), które dojeżdżać będą w razie potrzeby.
c) Numery alarmowe zawodów podane będą na stronie zawodów oraz na numerze startowym.
d) Zawodnicy mają obowiązek udzielania pomocy innym poszkodowanym i wezwania pomocy.
e) Nie należy zwlekać z wezwaniem pomocy, bowiem dotarcie służb ratunkowych, zwłaszcza w trudniejszym terenie, może być utrudnione i wydłużone.

Wsparcie osób trzecich
a) Zabroniona jest jakakolwiek pomoc lub wsparcie osób trzecich (rodziny, przyjaciele, trenerzy itp.) udzielane zawodnikom podczas pokonywania trasy, za wyjątkiem sytuacji związanych z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub życia uczestników.
b) Udzielenie pomocy lub wsparcia może skutkować nałożeniem kary czasowej lub dyskwalifikacją uczestnika.
c) Osoby trzecie nie mogą towarzyszyć zawodnikom podczas biegu.