BEZPIECZEŃSTWO NA TRASACH

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASACH

  • Trasy zawodów przebiegają głównie znakowanymi szlakami turystycznymi, drogami i ścieżkami leśnymi, a czasem także drogami publicznymi. Organizator zaleca uczestnikom, aby przed startem zapoznali się z mapą i opisem trasy i wgrali w swoje urządzenie ślad trasy (tracka).
  • Trasy będą częściowo oznakowane taśmą, znakami kierunkowymi i sprayem kredowym. Niektóre miejsca na trasach (np. skrzyżowania szlaków, skręty szlaków, miejsca niebezpieczne) będą dodatkowo oznakowane.
  • W przypadku zgubienia się na trasie najlepszym rozwiązaniem jest cofnięcie się do ostatniego miejsca z widocznym oznakowaniem trasy i poszukanie oznaczeń.
  • Jeśli pojawią się wątpliwości co do oznakowania trasy nie należy przewieszać i zmieniać oznaczeń! W takiej sytuacji należy skontaktować się z Organizatorem (numer kontaktowy podany będzie na numerze startowym).
  • Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się po trasach zawodów zgodnie z trasą określoną na mapie i informacjami podanymi na stronie zawodów oraz zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez sędziów, policję oraz osoby zabezpieczające trasę i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa.
  • Trasy zawodów przebiegające po drogach publicznych lub krzyżujące się z drogami publicznymi mogą być w miejscach szczególnie niebezpiecznych zabezpieczone przez policję oraz osoby zabezpieczające trasę. Zawodnicy podczas biegu na drogach publicznych są tak samo traktowani jak uczestnicy ruchu drogowego i muszą się poruszać zgodnie z przepisami ruchu drogowego (chyba że oznakowanie trasy lub polecania policji oraz osoby zabezpieczające trasę nakazywać będą inny sposób poruszania się).
  • Zawodnicy podczas biegu muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów (np. z pól, bocznych dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań). Na trasie, także w terenach leśnych, mogą poruszać się pojazdy Organizatora i pojazdy zabezpieczające przebieg zawodów.
  • Trasy zawodów nie są zamykane i mogą poruszać się po nich turyści i inne osoby.
  • Na terenach rezerwatów należy przestrzegać szczególnych zasad ochrony przyrody i nie wolno schodzić ze szlaków.